Ezeru un purvu izpētes centrs (EPIC) ir dibināts ar mērķi:

 • veikt zinātniskos pētījumus, informēt un izglītot sabiedrību par vidi, īpaši par ezeriem un purviem un ar tiem saistītajiem procesiem pagātnē, mūsdienās un iespējamām izmaiņām nākotnē;
 • ar fundamentālu un lietišķu aktivitāšu palīdzību veicināt pārdomātu dabas resursu, īpaši sapropeļa un kūdras resursu izmantošanu;
 • veicināt izpratni par zinātnisko pētījumu nozīmi un to pielietošanas iespējām purvu un ezeru apsaimniekošanā;
 • balstoties uz pētījumu rezultātiem, izstrādāt metodes un ieteikumus ezeru, purvu un vides apsaimniekošanai, veicināt labas prakses piemērus un ilgtspējīgu vides attīstību;
 • sadarboties ar vietējām un starptautiskām organizācijām, sabiedrībām, valsts institūcijām, komersantiem, un privātpersonām, kas saistītas ar ezeru, purvu un vides izpēti un/vai apsaimniekošanu.

Gan studējot un strādājot Latvijas, Igaunijas un Somijas universitātēs, gan strādājot citās institūcijās, esam guvuši zināšanas, ar kurām gribam dalīties ar citiem. Tāpat savā ikdienas darbā redzam, ka mēs par savām dabas bagātībām vēl daudz ko nezinām. Tāpēc mēs savā darbā dalīsimies ar jau esošajām zināšanām un strādāsim, lai iegūtu jaunas un atkal dalītos. Tāpēc tiekamies pie ezeriem, purvos, mežos, lekcijās, mācību stundās un sanāksmēs, lai kopā izlemtu kādā vidē vēlamies dzīvot un kā apsaimniekot to, ko daba mums ir sarūpējusi!

KAS MĒS ESAM:
Ilze Ozola
valdes locekle,
valdes priekšsēdētāja

Doktora grāds ģeoloģijā - iegūts 2013.gadā Latvijas Universitātē Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Disertācijā pētījusi purvus un to veidošanos, kūdru un tās īpašības.

Paralēli studijām, kopš 2007.gada strādāja Latvijas Kūdras ražotāju asociācijā. Pētījusi arī dažādus ar kūdras nozari saistītus jautājumus (eksporta tendences, sociālekonomiskos aspektus, ietekmi uz vidi u.c.).

Kopš 2013.gada ir sertifikācijas "Responsibly Produced Peat" (Atbildīgi iegūta kūdra) valdes locekle, kā arī Starptautiskās Kūdrāju apvienības (IPS) Latvijas Nacionālās komitejas sekretāre un IPS VIII Komisijas "Kūdras un kūdrāju kultūras aspekti" locekle.

Organizējusi vairākus starptautiskus pasākumus - Starptautisko Kūdras tehnoloģiju simpoziju (2014.g.), Baltijas Kūdras ražotāju forumu (2008., 2011.g.) u.c.

Veidojusi informatīvos stendus par purviem un kūdru pie purvu takām Cenas tīrelī un Puikules purvā. Tāpat arī vadījusi lekcijas studentiem un ekskursijas dažādai auditorijai (skolēni, studenti, valsts iestāžu darbinieki, tūristi) purvos un kūdras ieguves vietās.
Normunds Stivriņš

valdes loceklis,
valdes priekšsēdētāja vietnieks

Zemes zinātņu doktors (Doctor of Philosophy in Earth Sciences; Diploma OB 000417) kopš 2015. gada janvāra. Doktora grāds iegūts Ģeoloģijas institūtā Tallinas Tehnoloģiju universitātē (Igaunija). Laikā no 2015. gada februāra līdz 2017. gada augustam bijis pēcdoktorantūras pētnieks Zemes zinātņu un Ģeogrāfijas nodaļā, Bioģeozinātņu apakšnodaļā, Helsinku Universitātē (Somija).

Kopš 2021. gada profesors kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā Latvijas Universitātē.
Specializācija - paleoekoloģija un paleolimnoloģija. 

Kopš 2018. gada februāra vadošais pētnieks Latvijas Universitātē. 

Kopš 2018. gada janvāra pētnieks ģeoloģijas nodaļā, Tallinas Tehnoloģiju Universitātē.

Praktizējošās metodes:
 • sporu-putekšņu analīze;
 • citu mikroatlieku (neputekšņu) analīze;
 • mikro un makro ogļu analīze;
 • tefrohronoloģija (vulkānu pelni).

Pētījumu projekti:

 • PRG323 “Tracking the time-lags of species response to environmental change using palaeo-proxy data and modelling (TrackLag) (1.01.2019-31.12.2023)” dalībnieks (zinātnieks, pētnieks), Tallinas Tehnoloģiju Universitāte, Igaunija

 • Latvijas Zinātņu Padome "Putekšņu un citu mikroskopisko atlieku references tīkla izveide Latvijas teritorijai - fundamentāls pamats klimata, ainavas, veģetācijas un ūdens kvalitātes rekonstrukcijām un modelēšanai", 01.12.2020.-31.12.2021.

 • Latvijas Zinātņu Padome “Cilvēks dinamiskā ainavā: Latvijas piejūras smiltāju biogrāfija” 01.10.2018 līdz 31.08.2021, Latvija

 • EU COST Action CA18135: Fire in the Earth System: Science and Society

 • Postglacial paleoecology and paleoclimate in the Baltic area, IUT1-8, IUT, līdz 31.12.2018., Igaunija;
 • Ecological history and long-term dynamics of the Boreal forest ecosystem (EBOR), consortium project No. 275969, Academy of Finland, līdz 31.08.2017., Somija.

Sadarbība un citas aktivitātes:

 • studiju priekšmeta "Pollen analysis", kā arī "Advance topics in Palaeoecology and Palaeoclimatology" Helsinku Universitātē līdzvadītājs 2016.gadā;
 • Latvijas Zinātņu Padomes eksperts: Dabas zinātnes-Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes (2018. gada 22. marts - 2021. gada 21.marts).

No 2022. gada janvāra līdz maijam pilnveidoja savas lietišķās prasmes kā vecākais ģeologs SIA "Vides Konsultāciju Birojs", kur veica purvu izpēti un ezeru izpētes konsultatīvo darbību. 

No 2009. gada augusta līdz 2010. gada decembrim strādāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (agrāk Valsts Vides Dienests), Licenču nodaļā par vecāko ekspertu.

Latvijas Kvartāra pētniecības asociācijas (LATQUA) valdes loceklis un atbildīgais par starptautiskajiem sakariem.Ieva Grudzinska-Elsberga
valdes locekle

Ieva Grudzinska bakalaura (2009.g.) un maģistra (2011.g.) grādu vides zinātnē ieguva Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē. Bakalaura darba izstrādes laikā pētīja Bušnieku ezera attīstību un vides apstākļu izmaiņas holocēnā, analizējot nogulumu sastāva izmaiņas un sporu-putekšņu procentuālo sastāvu ezera nogulumos. Maģistra studiju laikā turpināja pētniecību paleoekoloģijas jomā, analizējot dažādas izcelsmes ezeru nogulumus. Papildus iesāktajiem pētījumiem Bušnieku ezerā vēl tika analizēti Engures un Sventes ezera nogulumi. Lai raksturotu vides apstākļu izmaiņas pēdējo 10000 gadu laikā, tika izmantotas sporu-putekšņu, makroatlieku, nogulumu botāniskā sastāva un karsēšanas zudumu analīzes, noteikts nogulumu magnētiskais jutīgums, granulometrija, kā arī nogulumu absolūtais vecums pēc radioaktīvā oglekļa metodes.

Zemes zinātņu doktore (Doctor of Philosophy in Earth Sciences) kopš 2015. gada decembra. Doktora grāds iegūts Ģeoloģijas institūtā Tallinas Tehnoloģiju universitātē (Igaunija). Specializācija - paleoekoloģija un paleolimnoloģija. Doktorantūras laikā Dr. Atko Heinsalu vadībā padziļināti apguva diatomeju (kramaļģu) analīzi. Papildus pieredzi un zināšanas apgūstot pie prof. Dr. Jana Risberga (Stokholmas Universitāte) un Dr. Kārenas Vekstromas (Dānijas un Grenlandes ģeoloģiskā izpēte). Doktordarbā “Diatomeju stratigrāfija un relatīvā jūras līmeņa izmaiņas Baltijas jūras austrumu piekrastē holocēnā” (“Diatom Stratigraphy and Relative Sea Level Changes of the Eastern Baltic Sea over the Holocene”), izmantojot diatomeju, nogulumu granulometrijas, karsēšanas-zudumu, magnētiskā jutīguma, radioaktīvā oglekļa (14C) analīzes datus, analizēja piekrastes ezeru nogulumus, kā rezultātā tika rekonstruētas senās krasta līnijas un relatīvā jūras līmeņa izmaiņas Igaunijas ziemeļos, ziemeļrietumos, Hījumā salā un Rīgas līča dienvidos pēc ledus laikmetā.

Kopš 2016.gada pētniece Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Jūras ekoloģijas laboratorijā.Elīza Platpīre
valdes locekle

Dabas zinātņu maģistra grāds ģeoloģijā (2009. g.); Dabas zinātņu bakalaura grāds vides zinātnē (2007. g.) iegūti Latvijas Universitātē, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

Paralēli studijām, kopš 2007.gada augusta Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu fakultātes dabas zinātņu laborante un zinātniskā asistente, dalība dažādu zinātniski pētniecisko projektu īstenošanā purvu izpētes un paleoekoloģijas jomā. Kopš 2011.gada oktobra Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu fakultātes pētniece.

Strādājusi Vides pārraudzības valsts biroja Ietekmes uz vidi novērtējumu daļā par vecāko eksperti.

Sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas (meži un virsāji, purvi, zālāji) eksperte.Mārtiņš Grava
Valdes loceklis
Izglītība: Maģistra grāds ģeoloģijā, LU ĢZZF, 2010. gads

Ieņemamais amats: Projektu vadītājs ģeotehnikas jomā, Ceļu inspekcijas un ekspertīzes daļa, Autoceļu kompetences centrs, Va/s „Latvijas Valsts ceļi”

Piederība pie profesionālajām organizācijām:

 • Latvijas Ģeotehniķu savienība, kopš 2007. gada;

 • International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, kopš 2014. gada

Pieredze: Darbs profesionālā jomā kopš 2004. gada


Iluta Dauškane

Biedrs
 

Bioloģijas zinātņu doktora grāds ekoloģijas apakšnozarē iegūts 2011. gadā LU Bioloģijas fakultātē. Disertācijas pētījums bija veikts dendroekoloģijas jomā, pētot purvos augošās parastās priedes gadskārtu platumu variēšanas saistību ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā.

Kopš 2017. gada docente LU Bioloģijas fakultātē, bet pedagoģiskā pieredze ir jau kopš 2004. gada docējot studiju kursus un lasot lekcijas LU studentiem botānikā un ekoloģijā, kā arī vadot praksi bioindikācijā RSU studentiem. Kopš 2005. gada dažāda vecuma grupu interesentiem ir organizējusi un vadījusi vairākus informatīvos seminārus, mācību ekskursijas. Ilggadīgi atbalstījusi skolotājus un skolēnus zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

Paralēli pedagoģiskajam darbam, tiek veikts zinātniskais darbs dendroekoloģijas un purvu izpētes jomās. ASV un Šveicē iegūtās zināšanas sīkkrūmu gadskārtu izpētē, šobrīd tiek realizētas dažādos pētījumos mežu un purvu ekoloģijā. Šobrīd aktuālākie pētījumi ir par pundurbērza veģetatīvās augšanas un gadskārtu veidošanās dinamiku atkarībā no klimata, kā arī par koku gadskārtu un koksnes anatomisko parametru izmantošanu kokaugu fenoloģijas izpētē.

Kopš 2006. gada ir Latvijas Dendroekologu biedrības valdes locekle. Biedre Koku gadskārtu izpētes asociācijā, Latvijas Botāniķu biedrībā un biedrībā “Ota Dabā”.

 

Laimdota Kalniņa
biedrs
   LU ĢZZF vadošā pētniece, Kvartārvides laboratorijas vadītāja. Pētījumu virzieni:

·    Kvartāra paleoģeogrāfija un paleoekoloģija: nogulumu uzkrāšanās apstākļu un paleoveģetācijas un paleoklimata izmaiņas pleistocēnā un holocēnā, kvartāra nogulumu mineraloģija un palinoloģija, paleovides rekonstrukcijas.

·    Purvu un ezeru veidošanās un attīstība, stratigrāfija, nogulumu sastāva un kūdras veidošanās apstākļu izmaiņas

·    Ģeoarheoloģija: arheoloģisko vietu nogulumu sastāva analīze, veģetācijas dinamikas  un seno cilvēku un vides savstarpējās ietekmes rekonstrukcija

Aerobioloģija: putekšņu produktivitāte un emisija gaisā atkarībā meteoroloģiskajiem parametriem


Aija Ceriņa
biedrs
Izglītība: 1995. g. Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte - maģistra grāds geoloģijā.

Intereses un specifikācija – ezeru un zemo purvu nogulumu stratigrāfija un veģetācijas izmaiņas kvartārā, kā arī, sadarbojoties ar arheologiem, arheobotāniskie pētījumi, izmantojot augu makroatlieku jeb paleokarpoloģisko (pārsvarā sēklas) analīzi.
Darba pieredze:
 • kopš 1989.g. Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūts, vēlāk Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu Fakultāte, Kvartārvides laboratorija;
 • No 1975.gada līdz 2007.g. skolēnu Ģeoloģijas pulciņa vadītāja Latvijas Dabas muzejā un Rīgas Dabaszinību skolā.

Agnese Pujāte

biedrs
 Vides zinātņu doktore, Latvijas Universitāte


Vita Ratniece
biedrs
 

LU Dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē (2013. g.), Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā (2011. g.)

Kopš 2013. gada jūlija VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” – Informācijas analīzes daļas, Gaisa un Klimata nodaļas vecākā speciāliste. Nodarbojos ar informācijas un datu apkopošanu Latvijas Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) inventarizācijai ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām ietvaros.Sandra Zeimule
biedrs
 

Iegūta profesionālā izglītība iespieddarbu maketētājas specialitātē un Dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē.

Ikdienā darbs aizrit Valsts augu aizsardzības dienestā, kura galvenais mērķis  ir nodrošināt kultūraugu un mežu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību un uzraudzību, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, uzlabotu lauksaimniecības produktu kvalitāti, veicinātu sabiedrības drošību un pasargātu apkārtējo vidi no iespējamā augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu radītā piesārņojuma. Ikdienā darbs galvenokārt saistīts ar dienesta reģionālo nodaļu darba plānošanu un to izpildes koordinēšanu, lai pēc iespējas kvalitatīvāk sasniegtu vēlamo rezultātu.