Priekšizpētes ziņojums

Vācijas Federālās Vides ministrijas (BMU) Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI) projektā ar partneriem no Vācijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tika sagatavots priekšizpētes ziņojums “Paludikultūru ieviešana Baltijas valstīs”. Projekta galvenais mērķis ir noteikt iespējas un ierobežojumus attiecībā uz ūdens līmeņa atjaunošanu kūdrājos un to izmantošanu, lai ražotu biomasu dažādiem izejmateriāliem un izmantotu enerģētikā, kas reizē ir arī kā pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās stratēģijās noteiktajos mērķos Baltijas valstīs. Vispārīgajā daļā ir aprakstīta paludikultūras koncepcija un tās potenciāls SEG emisiju mazināšanā zemes izmantošanas sektorā.

Mēs iepazīstinām ar mūsu novērtējuma pieeju, kuru izmantojām, lai identificētu potenciāli piemērotākās vietas Baltijas valstīs, kur varētu ieviest mazemisiju mitru zemju izmantošanu (paludikultūras). Novērtējuma rezultātā ir iegūta informācija par visas Baltijas jūras reģiona platību pieejamību un gatavību paludikultūru ieviešanai. Vērtējot vietas potenciālu, mēs atlasījām piemērotākās paludikultūru iespējas augstajos un zemajos purvos (īsumā izklāstīts šī dokumenta sākuma daļā), kuras pamatotas ar ekonomiskās dzīvotspējas novērtējuma rādītājiem konkrētās valsts (Igaunijas, Latvijas un Lietuvas) nodaļās. Viens no projekta mērķiem ir apspriesties ar ieinteresētajām personām un praktiķiem, lai precizētu potenciāli pieejamo teritoriju platības paludikultūru audzēšanai, atmetot tās teritorija, kuras pēc Ģeogrāfiskās Informācijas Sistēmas (ĢIS) analīzes ir piemērotas, bet dabā tādas nav. Vēl viens mērķis ir vienas izmēģinājuma vietas izvēle katrai Baltijas valstij, lai sagatavotu plānošanas dokumentus paludikultūru ieviešanas pilotprojekta īstenošanai.

Pilns priekšizpētes ziņojums pieejams šeit.

Likumdošanas analīze un ieteikumi pieejami šeit.

Ieteikumi Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģijai šeit.